SQL Server 2008 – dodaj grupę lokalną jako login

Przy zarządzaniu dostępami do SQL Servera możemy dodać grupę użytkowników jako jeden login. Potem ułatwia to zarządzanie – zamiast tworzyć i kasować dostęp do serwera i bazy dla każdego nowego użytkownika wystarczy go dodać lub usunąć z grupy. Jak to się robi – na przykładzie ustawienia lokalnej grupy administratorów serwera jako sysadminów SQL Servera:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [NAZWA_SERWERA\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'NAZWA_SERWERA\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

Uruchomienie takich poleceń wygeneruje błąd:

Msg 15401, Level 16, State 1, Line 1
Windows NT user or group 'NAZWA_SERWERA\Administrators' not found. Check the name again.
Msg 15007, Level 16, State 1, Procedure sp_addsrvrolemember, Line 68
'NAZWA_SERWERA\Administrators' is not a valid login or you do not have permission.

Okazuje się, że jeśli chcemy dodać grupę lokalną musimy zamiast nazwy serwera użyć BUILTIN:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [BUILTIN\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'BUILTIN\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

I działa.

PHP + Apache + Imagick na Windows 7

Zadanie – zainstalować obsługę Image Magick na maszynie deweloperskiej z Windows7 64-bit. Integracja z PHP 5.3.8 jako moduł Apache 2.2.x.

PHP 5.3.8 musi być w w wersji Thread Safe, bo ona jest przewidziana do integracji jako moduł Apache 2.2 (zawiera bibliotekę php5apache2_2.dll, której jest pozbawiona wersja Non Thread Safe przeznaczona na dostęp CGI). Ponieważ do budowy PHP stosowany jest kompilator VC9, to potrzebne są binaria Apache skompilowane także VC9. Do pobrania z Apache Lounge.

Obsługa rozszerzenia imagick wymaga posiadania zainstalowanego Image Magick. Ściągamy wersję 32-bitową, ponieważ PHP też jest w wersji 32-bit. Najlepiej zastosować się do zaleceń autorów – jeśli nie wiesz co potrzebujesz, to ściągaj wersję Q-16-windows-dll. Podczas instalacji należy zaznaczyć dodanie Image Magick do ścieżki systemowej. Następnie ściągamy php_imagick.dll – nie ma obecnie wersji windows na PECL, więc bierzemy bezpośrednio ze strony autora rozszerzenia (wybieramy wersję Thread Safe). Bibliotekę kopiujemy do podkatalogu ext, zmianiamy nazwę na php_imagick.dll i dodajemy rozszerzenie

extension=php_imagick.dll

I gotowe.

EDIT: Nie do końca gotowe. Jeśli zatrzymamy się w tym punkcie biblioteka będzie się podłączała i zobaczymy ją w phpinfo(), ale każdorazowe wywołanie funkcji Imagick() będzie powodowało restart Apache. Żeby działało poprawnie należy zainstalować wersję Image Magick nie nowszą niż 6.6.4.0. Patrz też: odpowiedź na stackoverflow