Trick (?) z processing-instruction()

Całkiem niedawno szukając materiałów na temat przetwarzania XML znalazłem opis pewnego tricku: jeśli chcesz ładnie wyświetlić wielolinijkowy tekst wyświetlany w SSMS w siatce wyników – zastosuj taki kawałek kodu:

SELECT SomeCol AS 'processing-instruction(q)'
FROM Whatever
FOR XML PATH(''), TYPE

I tyle. Akurat ten fragment pochodzi ze strony Davida Wentzela, ale widziałem go u kilku innych osób.

No super, ale dlaczego tak i co to w ogóle oznacza? Czemu działa? I co pokazuje?
Czytaj dalej

SNAPSHOT vs READ COMMITTED

We wrześniu prowadziłem krótki warsztat SQL. Podczas poruszania tematu poziomów izolacji transakcji padło pytanie, na które nie potrafiłem udzielić odpowiedzi. Chodziło o interakcję dwóch poziomów izolacji: SNAPSHOT i READ COMMITTED, a ja z trybem SNAPSHOT miałem do czynienia głównie w książkach i niestety nie pamiętałem dokładnie co się stanie.

„Załóżmy, że mamy dwie sesje o poziomach izolacji SNAPSHOT i READ COMMITTED, które operują na tym samym zbiorze danych. Sesja nr 1 (SNAPSHOT) odczytuje dane, w tym czasie sesja nr 2 (READ COMMITTED) aktualizuje dane – np jeden rekord. Po tej aktualizacji sesja nr 1 chce usunąć rekord zaktualizowany w sesji nr 2. Co się stanie? Jaki będzie wynik?”

Przeprowadźmy test. Zakładam nową bazę, w której włączam obsługę trybu SNAPSHOT oraz tabelę, w której będę modyfikował jeden rekord. Czytaj dalej

87. Spotkanie PLSSUG – dodatek o FILESTREAM

7 maja 2015 roku na 87. spotkaniu warszawskiej grupy PLSSUG prowadziłem sesję nt. FILESTREAM w SQL Server. Zostały dwa pytania, na które chciałbym uzupełnić odpowiedź.

1. Czy można utworzyć grupę plików zawierającą FILESTREAM na zasobie sieciowym?

W pierwszej chwili odpowiedziałem, że nie – z tego co wiem, nie można założyć grupy FILESTREAM na zasobie sieciowym – musi być bezpośrednio na dysku. Swoją wiedzę opierałem na dokumencie Paula Randalla nt. FILESTREAM oraz jego wpisie na blogu, który ponownie mówi o tym, że reguły tworzenia grup plików pod FILESTREAM maja takie same zasady, jak tworzenie plików baz danych i logów. Przed sesją nie sprawdziłem tego dokładnie, ale kiedy na sesji padło pytanie przypomniałem sobie, że informacje od Paula Randalla pochodzą z 2008 i 2010 roku, a SQL Server 2012 wprowadził możliwość tworzenia plików na zasobach sieciowych. Ale o tym, że jest adnotacja „Filestream is currently not supported on an SMB file share.” już nie pamiętałem – stąd moje zawahanie i stwierdzenie, że się nie da, ale jeszcze sprawdzę.
Czytaj dalej

SQL w SAS – ograniczanie listy obserwacji

Jednym ze sposobów uruchomienia kodu SQL w SAS jest wykonanie PROC SQL. Np.

proc sql;
SELECT *
FROM SASHELP.CLASS
;
quit;

W celu ograniczenia liczby przetwarzanych lub wyświetlanych rekordów możemy zastosować opcje PROC SQL. I tak:

  • INOBS mówi ile obserwacji z każdego zbioru wymienionego w SQL należy wziąć do przetwarzania (odpowiednik TOP/LIMIT użytego w podzapytaniu)
  • OUTOBS mówi ile obserwacji pokazać na koniec przetwarzania (odpowiednik TOP/LIMIT w głównym zapytaniu)

Tak pobierzemy trzy wiersze ze zbioru wynikowego:

proc sql outobs=3;
SELECT *
FROM SASHELP.CLASS
;
quit;

Wszystko fajnie, tylko co jeśli nie chcemy albo nie możemy używać opcji PROC SQL (bo np. piszemy własne oprogramowanie wykorzystując SAS Integration Technologies)? Wówczas mamy dwie możliwości, w zależności od skomplikowania zapytania.

W najprostszym przypadku, jeśli potrzebujemy odpowiednik „SELECT TOP 100 * FROM tabela” wystarczy dodać klauzulę OBS=100 po FROM – zadziała to tak samo jak INOBS. Uwaga – jeśli stosujemy aliasy tabel, to klauzulę należy dodać przed nimi, np.

SELECT * FROM SASHELP.CLASS (OBS=100) sc

Jeśli potrzebujemy ograniczyć listę wynikową, to można ponumerować wiersze za pomocą nieudokumentowanej funkcji MONOTONIC() (której na dodatek SAS nie wspiera)

SELECT * FROM SASHELP.CLASS sc WHERE MONOTONIC() <= 3

Jeśli łączymy się do zbiorów w zewnętrznych bazach danych możemy też zastosować mechanizm SQL Pass-through. Dzięki niemu możemy wykorzystać dialekt SQL wykorzystywany w danym środowisku, a dodatkowo zrzucimy przetwarzanie na bazę danych, a nie na SAS. Więcej o SQL Passthrough np. tutaj lub tutaj.

SQL Server: Jak szybko sprawdzić rozmiary tabel w bazie

CREATE TABLE #rozmiary (
	_name varchar(128),
	_rows int,
	_reserved varchar(18),
	_data varchar(18),
	_index_size varchar(18),
	_unused varchar(18)
)

INSERT INTO #rozmiary exec sp_MSforeachtable "sp_spaceused [?]"

SELECT * FROM #rozmiary ORDER BY _rows DESC

DROP TABLE #rozmiary

Wada – nie podaje przestrzeni nazw w kolumnie _name. Dokumentacja zaleca w takich wypadkach stosowanie sys.dm_db_partition_stats lub sys.dm_db_index_physical_stats

SQL Server 2008 – dodaj grupę lokalną jako login

Przy zarządzaniu dostępami do SQL Servera możemy dodać grupę użytkowników jako jeden login. Potem ułatwia to zarządzanie – zamiast tworzyć i kasować dostęp do serwera i bazy dla każdego nowego użytkownika wystarczy go dodać lub usunąć z grupy. Jak to się robi – na przykładzie ustawienia lokalnej grupy administratorów serwera jako sysadminów SQL Servera:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [NAZWA_SERWERA\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'NAZWA_SERWERA\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

Uruchomienie takich poleceń wygeneruje błąd:

Msg 15401, Level 16, State 1, Line 1
Windows NT user or group 'NAZWA_SERWERA\Administrators' not found. Check the name again.
Msg 15007, Level 16, State 1, Procedure sp_addsrvrolemember, Line 68
'NAZWA_SERWERA\Administrators' is not a valid login or you do not have permission.

Okazuje się, że jeśli chcemy dodać grupę lokalną musimy zamiast nazwy serwera użyć BUILTIN:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [BUILTIN\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'BUILTIN\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

I działa.

Case sensitive REPLACE

Kolejne pytanie: jak wykonać REPLACE w SQL Serverze, ale tak żeby zamieniało będąc wrażliwym na wielkość znaków? Czyli coś w stylu:

REPLACE(kolumna, ‚mars’, ‚Snickers’) – źle
REPLACE(kolumna, ‚Mars’, ‚Snickers’) – dobrze

Funkcja REPLACE dokonuje porównania stringów na podstawie parametru COLLATION bazy danych lub kolumny. Aby zmienić to zachowanie najprościej lokalnie wykorzystać COLLATE.
Czytaj dalej

Dopełnianie zerami

Kolejne zadanie bojowe: do liczby z jakiejś kolumny dodać np. zera – ale albo na początku, albo na końcu. I żeby jeszcze była stała długość tak powstałej wartości, czyli np. dla liczby 12 dopełniać trzema zerami, ale dla 142 już tylko dwoma. Poniżej przykład dla zadanego ciągu 10 znaków.

Na szybko można rozwiązać to tak:
– dla dopełnienia ciągu z lewej strony
SELECT RIGHT(‚0000000000’+ CAST(kolumna AS VARCHAR(10)), 10)

Doklejamy na początek 10 zer, po czym bierzemy dziesięć ostatnich znaków.

– dla dopełnienia ciągu z prawej strony
SELECT LEFT(CAST(kolumna AS VARCHAR(10)) + ‚0000000000’, 10)

Tak samo – doklejamy 10 zer, tyle że na końcu i bierzemy pierwsze dziesięć znaków.

Znajdź ostatnie n znaków

Żona zadała mi pytanie w związku z rozwijanym w firmie systemem pisanym w C# i opartym o SQL Server: jakimi sposobami z ciągu znaków np. „kkk/384/d3/a/332” można wyciągnąć liczby po ostatnim znaku „/”?

Do głowy przychodzą mi dwa rozwiązania:

  • wyszukać ostatnie pojawienie się znaku „/” i odpowiednio wyciąć string
  • zastosować wyrażenie regularne do znalezienia cyfr na końcu ciągu

W przypadku SQL Servera nie ma wbudowanych bibliotek do wyrażeń regularnych. Można napisać własne funkcje wykorzystujące SQLCLR (dla wersji 2005 i 2008) lub OLE (dla wersji 2000) lub skorzystać z istniejących zewnętrznych bibliotek dll (np. xp_pcre). W tym konkretnym przypadku można jednak osiągnąć zamierzony wynik żonglując standardowymi funkcjami T-SQL. Czytaj dalej